16 Eylül 2013 Pazartesi

"Herkese söylediğin şey kadar ve söyleyemediğin kadardı dünyan…"
[Meral Meri]

ELEMLİ YOL/Meral Meri

ELEMLİ YOL

Yeterince yorgun bir yolu,
Ancak bu denli bir deli yürüyebilirdi...
Aciz kuşların sesi,
Ancak böyle cılız ötebilirdi...
Oysaki nereden bilebilirdik;
Biz sizin için yaşıyorduk,
Doğum sancılarıyla birlikte...
Çok mu azalmıştı gün,
Geri kalmışlığı vardı?
Bu elemli yolu,
Ancak yorgun cümleler bitirebilirdi.
Azala azala yürüyebilir,
Kaygısından küçülebilirdi.
Hem de hiç kuşkusuz,
Önünü dahi bilmeksizin,
Gidebilirdi ağır ağır,
Çarpa çarpa,
Ama hâlâ ayakta.

(Meral Meri)

Stephen HawkingArtık benim onurum
Çamurlara batarak,
Kendini aşınmaktan
Güç bela koruyacak.

Metin Altıok

İSTANBUL / Birhan KESKİN

İSTANBUL / Birhan KESKİN


ben istanbul’a çok benzerim sevgilim
yarı trak yarı buralı.
azıcık gidersin haliç’te bir çekirdek aileyim
o siyah suya bakakalmış, su yağlı mı yağlı.
adamda bej kundura, kadın çarşafa dolanmış,
yüzlerinde kırağı
kızların birini açık havada doğurmuşlar,
öbürü kapalı.

bende sevgilim yan yana ışır
ılık kasabalar köyler
ben istanbul’a çok benzerim sevgilim,
bir yanım haliç’te bir karabatak
bir yanım samandıra’da saplı samanlı.

ben istanbul’a çok benzerim sevgilim
onca iştiha içinde onca keder.
çın çın bin ses imkanıyken
sesin göbeğinden çatlayıp orada kaldığı yer.

sorunun sorulduğu yerim ben,
cevabın alındığı yer!
bir yanım erguvan bir yanım gül ve laleler
bir yanda serseri otlar, başıboş, plastik çiçekler
kök dal dolanmış duvarda birbirine koyu keder.

gezmediğin yerlerim vardır mutlaka
beklerim, yeraltı mağ’raları
bir ayağım geçmişte kalmış alamam
öbürü koduğun bahtımmış, eline ayarlı.

sevgilim kış düşmüş dünyaya içimden
eve nasıl varayım!
bir kovuk bir obruk oldum,
üstüm başım kar, yollar kapalı

(“Soğuk Kazı” kitabından)

Siham-ı Kaza'dan

Siham-ı Kaza'dan

Gürci hınzırı a samsun-ı muazzam a köpek
Kande sen kande nigehbani-i alem a köpek

Vay ol devlete kim ola mürebbisi anun
Bir senin gibideni cehl-i mücessem a köpek

Ne gune kaldi meded devlet-i Al-i Osman
Hey yazuk hey ne musibet bu ne matem aköpek

Ne ihanetdür o sadra bu zamanda ki anun
Olmaya sahibi bir Asaf-ı kerem a köpek

Hidmet-i devlete sair vüzeradan göreler
Bir fürumaye koca ayuyı akdem a köpek

Bu mahlallerde ki Bagdadı ala şah-ı Acem
Arz-ı rumu ede teshir Abaza hem a köpek

Sattınız iki soysuz bir olup hanlığı
Kimseyietmedünüz bu işe mahrem a köpek

Paymal eylediniz saltanatın ırzını hem
Yok yereoldı telef ol kadar adem a köpek

Hiç hanlık satılır mı hey edebsiz hain
Tutalım olmamış ol fitne muazzam a köpek

Sen kadar düşmen-i devlet mi olur a hınzır
Ne turur saltanatun sahibi bilsem a köpek

Ehl-i dil düşmeni din yoksulu bir melunsun
Öldürürlerse eğer can-be-cehennem a köpek

Böyle kalur mu soysuzlar elinde devlet
noldu ya gayret-i şahenşeh-i azam a köpek

Hak götürdü arabı gitti hele dünyadan
Kim götürse akabince seni bilmem a köpek

File nacar meger yükledeler tabutunu
Çekemez cife-i murdarunu adem a köpek

Filler de çekemezse ne acep laşeni kim
Var mı bir sencileyin div-i mülahhem a köpek

Sen soysuz eşek ol Kirliorospu yaraşur
Bindürüp sırtına teşhir edersem a köpek

Nefi
Gazel

Yoklamazsın hîç var mı dilde dâğın yâresin
Böyle mi gözler güzeller âşık-ı bîçâresin

Âh ile derdi bilinmez âşık-ı bîçârenin
Çâk çâk ede meğer âhı dil-i sad-pâresin

Gördüğün öldürmedir kârı o hûnî gözlerin
Koymaz anınçün elinden gamzeler gaddâresin

Zülfüne bend etmesin yâ n'eylesin Mecnûn gibi
Zabta kâdir olmayan âşık-ı dil-âvâresin

Halka-i zülfünden eyler dil temâşâ ruhların
Vermese hurşîde n'ola revzen-i nezzâresin

Derdin izhâr etmek ister dâ'imâ Nef'î sana
Sen de lutf et yokla bir gün dilde dâğın yâresin

Nefi

Mevlâna Celaleddin Rûmî

"Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken, sen hiç ol. 
İnsanın çömlekten farkı olmamalı. 
Nasıl ki çömleği tutan dışındaki biçim değil, içindeki boşluk ise, 
insanı ayakta tutan da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir.."

Mevlâna Celaleddin Rûmî

Birhan Keskin

 “Oysa yürüyüp gitmemiz lazım…”

Birhan Keskin